By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Informatie over de vereniging

BC De Zeemeeuwen is opgericht op 28 oktober 1975. De Westlandhal in 's-Gravenzande is de thuisbasis. Een professionele verenigingsstructuur met een bestuur, technische-, jeugd-, activiteiten en redactiecommissie.

BC De Zeemeeuwen is een actieve sportvereniging met badminton op recreatief en competitieniveau. Er wordt seniorencompetitie gespeeld in de landelijke bondscompetitie. Dit is een mix-competitie waarbij een team uit minimaal 2 dames en 2 heren bestaat. Het hoogste team (team 1) speelt 4e divisie in de landelijke bondscompetitie en het laagste team (team 9) speelt 9e divisie. Ook spelen er altijd wel enkele teams in de dames- en herencompetitie en in de recreantencompetitie. De jeugd is ieder jaar zeer goed vertegenwoordigd in de jeugd- en opstapcompetitie. Ouders van de jeugdcompetitiespelers regelen het vervoer naar de uitwedstrijden.

*ortom: Voor alle leden zijn er voldoende mogelijkheden. Naast fanatiek badmintonnen staat zeker ook de gezelligheid centraal. Leden die geen competitieverplichtingen willen komen ook ruimschoots aan hun trekken. Een actieve activiteitencommissie organiseert regelmatig leuke activiteiten zoals o.a. grabbeltontoernooien, oliebollentoernooi en de seizoensafsluiting.

Een super actieve jeugdcommissie, die bestaat uit een mix van senioren en jeugdleden, stellen ieder jaar een evenementenkalender op. Toppers zijn altijd: het jeugdkamp en het thematoernooi.

Commissies

Wedstrijdzaken

Rick de Zeeuw (senioren-, heren- en damescompetitie)
Richard Schellevis (contactpersoon bond)
Dennis van der Houwen (jeugdcompetitie, opstapcompetitie)

Redactie commissie

Anita Wissenburg
Michel Storm
Stuur een email

Jeugd commissie

Stefanie Storm (voorzitter)
Dave Koldenhof
Mariëtta Witte
Annemieke van Steennis
Sebastiaan van 't Hoff
Menno van Baalen
Joyce van der Meer
Sabrina Olthof
Jeroen Selmeijer
Merel Lijzenga
Brammert Steenbakkers
Anouska Schellevis
Gerdien Verheul
Dennis van der Houwen

Stuur een email

Activiteiten commissie

John Kobes
Richard Schellevis
Kees Groenheide
Jacolien van den Bos

Stuur een email

Technische commissie

John Kobes (voorzitter)
Yvonne van Hartingsveldt
Angelique Schellevis
Rick de Zeeuw
Richard Schellevis

Stuur een email

Contributie

Wil je komen spelen bij BC de Zeemeeuwen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De bedragen die worden genoemd hebben betrekking op het seizoen 2023-2024.

Senioren

 • Vrijspelen op dinsdag- en donderdagavond. Het basistarief hiervoor is € 175,-. Dit kan worden uitgebreid door het volgen van trainingen en het spelen van competitie. Hiervoor zijn extra kosten van toepassing.
  • Training met nylon shuttles: € 14,-
  • Training met veren shuttles: € 28,-
  • Competitie nylon najaar: € 35,-
  • Competitie veren najaar: € 52,50
  • Competitie nylon voorjaar: € 14,-
  • Competitie veren voorjaar: € 28,-
 • Er is ook de mogelijkheid om alleen op de dinsdagmiddag recreatief te badmintonnen. De kosten hiervoor zijn € 83,-

Jeugd

Op zaterdagochtend speelt onze jeugd in de Westlandhal. Elk jeugdlid speelt mee in de jeugdcompetitie en krijgt in de competitievrije weken training. De kosten hiervoor zijn inbegrepen.
De contributie voor jeugdspelers bedraagt € 173,-

Bijkomende kosten

Als je lid wordt van badmintonclub De Zeemeeuwen betaal je eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-
Zowel voor de senioren als voor de jeugd is de aanschaf van een clubtenue verplicht. De hieraan verbonden kosten zijn:

Clubshirt € 15,-
Korte broek / rokje € 15,-

Contact

Voor vragen en nadere informatie kun je contact opnemen met de ledenadministratie via de mail, klik dan hier.

Bestuur

Het bestuur van BC de Zeemeeuwen bestaat uit vijf leden:

Dave Koldenhof (voorzitter)
Michel Storm (secretaris)
Marcel Witte (penningmeester)
Anita Wissenburg (ledenadministratie)
Saskia Kobes (PR en communicatie)
Herman Riekert

Vragen aan het bestuur kunnen gesteld worden via Ook kunt u één van bovengenoemde personen altijd in de hal aanspreken.

Verzekering
Alle vrijwilligers van BC de Zeemeeuwen zijn via de gemeente Westland gratis verzekerd tegen eventuele financiële schade die tijdens het vrijwilligerswerk wordt opgelopen.

Beleid
Het doel van Badmintonvereniging De Zeemeeuwen is verwoord in artikel 2 van de statuten opgemaakt bij de oprichting van de vereniging bij akte op 14 mei 1979 en luidt:

“De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van badmintonsport in het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden en door het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden, alsmede door alle andere wettige middelen”.

Om de vastgestelde doelstelling van de vereniging op een correcte manier uit te voeren is in artikel 6 lid 4 van de statuten de taakstelling van het bestuur van de vereniging weergegeven:

“Tot taak van het bestuur behoort de algemene leiding der vereniging en de uitvoering en handhaving van de statuten,reglementen en besluiten”.

Het beleid van het bestuur is erop gericht inhoud te geven aan de in de statuten vastgestelde doel- en taakstelling. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf leden. Het bestuur draagt uit haar midden bestuursleden voor als voorzitter, secretaris en penningmeester, welke leden door de algemene ledenvergadering worden gekozen. Voor de taakstelling van de voorzitter, secretaris en penningmeester wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van badmintonvereniging. De Zeemeeuwen. Hieronder wordt eerst schematisch het bestuursbeleid weergegeven waarna kort een nadere uitleg wordt gegeven.

 • Het bestuur stelt een penningmeester aan die zorg draagt voor gezonde en solide financiën van de vereniging. De zorg voor gezonde en solide financiën van de vereniging bestaat uit het beheren van de gelden van de vereniging, vaststelling van een begroting en nacalculaties, contributies innen, rekeningen betalen, subsidies aanvragen en informatie verstrekken betreffende de stand van zaken van de financiën, onder andere aan de door de algemene ledenvergadering ingestelde kascommissie.
 • Het bestuur zorgt voor duidelijke interne en externe communicatie. Dit betreft de communicatie binnen de vereniging onder andere naar de leden van de vereniging en de communicatie buiten de vereniging, onder andere naar de media door bijvoorbeeld wedstrijdverslagen en advertenties in diverse media te plaatsen. Tevens draagt het bestuur zorg voor sponsorinkomsten en de communicatie naar (potentiële) sponsors.
 • Het bestuur zorgt voor een juiste registratie van leden van de vereniging. Dit betreffen werkende leden, juniorleden, ereleden en slapende leden. Tevens is het bestuur bevoegd leden aan te melden bij de bond. Het bestuur stelt een bestuurslid aan, welk lid de ledenadministratie tot zijn of haar taak maakt.
  • Zorg dragen voor trainingen voor jeugdleden en seniorleden.
  • Het constateren van buitengewone capaciteiten en eventuele problemen bij leden. De trainer draagt zorg voor een passende begeleiding en aansluitende mogelijkheden voor leden die deelnemen aan de trainingen, waarbij bevordering van het niveau van leden en het behoud van de leden wordt nagestreefd.
  • Het, mogelijk in overleg met de jeugdcommissie en Seagulls, bepalen welke jeugdleden kunnen deelnemen aan de trainingen voor senioren en het meespelen met de senioren gedurende de aan de senioren aangeboden speeltijden.
  • De indeling van de competitieteams, in overleg met de technische commissie, zowel bij de jeugd als de senioren.
 • Het bestuur stelt commissies in zodat de doel- en taakstelling van de vereniging op een correcte manier kan worden uitgevoerd. Het bestuur zal de benodigde middelen aan de betreffende commissies ter beschikking stellen zodat de commissies de aan hen opgelegde taak invulling kunnen geven. Voorts zal het bestuur bij eventuele geconstateerde problemen zoeken naar oplossingen van de problemen en hiervoor benodigde middelen ter beschikking stellen. Alle commissies dienen voor de algemene ledenvergadering een planning en een opsomming van de benodigde (financiële) middelen te overleggen zodat de taak van de commissies op een correcte manier uit geoefend kan worden. Voorts dienen alle commissies het bestuur regelmatig te informeren betreffende de stand van zaken van de opgelegde taak. Het bestuur stelt in:
  • Een jeugdcommissie, welke commissie tot taak heeft het werven, behoud en vermaak van jeugdleden en bereidt de jeugdleden voor te integreren met de seniorleden. De jeugdcommissie heeft de vrijheid deelcommissies in te stellen, zoals de Seagulls, welke deelcommissie tot taak heeft de jeugdcommissie te ondersteunen in de aan haar opgelegde taak.
  • Een activiteitencommissie. De activiteitencommissie heeft de taak het werven, behoud en vermaak van seniorleden.
  • Een redactie, welke commissie als taak heeft het ondersteunen van de PR van het bestuur met betrekking tot de interne en externe communicatie.
  • Een technische commissie. Deze commissie bestaat onder andere uit een competitieleidster en heeft als taak het geven van input bij de indeling van de jeugd- en seniorencompetitieteams, door middel van het niveau en kwaliteiten bij spelers te signaleren en te erkennen. Ook organiseert en plant deze commissie de competitiewedstrijden. Tevens draagt de technische commissie zorg voor de organisatie van de clubkampioenschappen, welke jaarlijks gehouden worden.

Bovengenoemd bestuursbeleid is vastgesteld door het bestuur van de vereniging in het seizoen 2009-2010 en kan te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden, voorzover de in de statuten en het huishoudelijk reglement vastgestelde doel- en taakstelling niet zal worden gewijzigd. Voorts heeft het bestuur met bovengenoemd beleid geenszins de indruk willen wekken uitputtend te zijn.